PENGURUS RT 2

PENGURUS RT 2
Ditetapkan TGl : ....2020
JABATANNAMAFOTO
KETUAYAHRIADI
WAKIL KETUAKUSONO
SEKRETARIS 1SUKAHAR
 SEKRETARIS 2ARIF NOR A
BENDAHARA 1ALI SHUBAH
BENDAHARA 2EKO ISTIANTO
SIE PEMUDA OLAHRAGADEWA
SIE PEMUDA OLAHRAGA2 DEVA
SIE KEGAMAAN 1ALI RONZI
SIE KEAGAMAAN 2 FAUZAN
SIE USAHASETIAWAN
SIE USAHA 2ABDUL GHOFUR
SIE PEMBANGUNANAGUNG
SIE PEMBANGUNAN 2NUR ALIM
SIE KEAMANANH. KASTURI
SIE KEAMANAN 2PARIYADI
SIE PKKYUSIANI
SIE PKK 2NURUL