PENGURUS RT 40

       Lampiran                   :     Keputusan Petinggi Jambu
                                                                           Nomor         :     141.2 / 54 / 2015
                                                                           Tanggal      :     09 September  2015

SUSUNAN PENGURUS RT 40  RW 08 DESA JAMBU
PERIODE  TAHUN 2015 s/d 2020

NO
KEDUDUKAN
DALAM KEPENGURUSAN
N A M A
KETERANGAN

     1.

2.


3.


4.


5.








Pelindung

Penasehat


Ketua
Wk. Ketua

Sekretaris 1
                  2
                 
Bendahara


Seksi – Seksi :
a.    Agama



b.    Pendidikn

c.    Humas


d.    Keamanan



e.  Pembangunan






f.    Olahraga


g.  Penerangan



h.  Kesenian


PETINGGI JAMBU

   KAMITUWO III
 KETUA RW. 08

 SUHADIK
RUSMAN

AGUS PRIYANTO
ZAKKY

H. MASHUDI



KHOIRRURONZI
H. BISRI F.
RIF’AN

R. ARIFIN

MUKHAROM
MA’FUDL AL KAHONO

FERI
AMIR
SULIS

SAHRI
ALI ARIFIN
SURADI
NASIKIN
ALI MAS’UD
SUYADI

RIZAL
LUTFI

SERO
RAHMADI
ASIKIN

BAMBANG





SUSUNAN PENGURUS RT 40 RW 08 DESA JAMBU
PERIODE TAHUN 2015 s/d  2020

KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
NAMA
    1.     Pelindung

    2.     Penasehat


    3.     Ketua

    4.     Wakil Ketua


    5.     Sekretaris 1
                      2

    6.     Bendahara


    7.     Seksi-seksi:
a.      Agama



b.      Pendidikan
 


c.       Humas



d.      Keamanan



e. Pembangunan






f. Olahraga


g. Penerangan



h. Kesenian
Petinggi Jambu

    1.     Kamituwo III
    2.      Ketua RW 08

Suhadik

Rusman


1. Agus Priyanto
2. Zakky

 H. Mashudi


    
     1.  Khoirruronzi
     2.   H. Bisri F
     3. Rif'an
    
    R. Arifin
    


    1.      Mukharom
    2.      Ma'fudl al kahono


    1.     Feri
    2.    Amir
    3.  Sulis
   
1. Sahri
2. Ali Arifin
3. Suradi
4. Nasikin
5. Ali mas'ud
6. Suyadi

1. Rizal
2. Lutfi

1. Sero
2. Rahmadi
3. Asikin

Bambang