1. LKMD

Lembaga Kemasyarakatan Desa/ LKMD  JAMBU

(1) Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
(2) Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa.
(3) Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta
merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
(4) Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan lembaga non-Pemerintah wajib memberdayakan dan
mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa.

Pokok-pokok kegiatan LKMD diatur dalam Perda Kabupaten Jepara No. 13 tahun 2010, detail Klik :https://LKMD,

KEPENGURUSAN LKMD JAMBU PERIODE, sebagai mana SK Petinggi No. 8 tahun 2011 Tanggal 1 April 2011, detaik SK klik : https://SK LKMD

                                              SUSUNAN PENGURUS LKMD JAMBU
TAHUN 2011 – 2016

NO
KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
NAMA
KETERANGAN
1.


2.


3.

4.
Ketua I
Ketua II

Sekretaris I
Sekretaris II

Bendahara

Bidang-bidang
a.  Bidang Pembangunanb.  Bidang Gotong royong, Riset dan Lingkungan Hidupc.   Bidang Keagamaan
d.  Bidang Kesehatan dan Kependudukan


e.  Bidang Keamanan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat

f.    Bidang Pemuda Olahraga dan Kesenian


g.  Bidang Pendidikan dan Penerangan


h. Bidang Pemberdayaan Peranan Wanita / PKK
H. Ahmad Shobirin, S.Pd.
H. Sucahyono

M. Zahudi, S.Ag.
Abdullah Nurul Abid

H. Zainurrohman, S.H.


1.   H. Sulchan
2.   Sholeh
3.   Noor Rofiq
4.   Sulkan
5.   M. Siswo Dahyono
6.   H. Sunarto
7.   Syafi’i

1.  Sulchan ( Purn TNI)
2.  H. Ali Turmudzi
3.  Ahmad Makruf
4.  Shodikin

1.  K.  Ali Mahmudi, S.Pd. I.
2.  K.H. Ahmad Hafadz Asrofi
3.  Nur Salim
4.  M. Ulil Albab, S.Pd.I

1.    H. Ali Suahmad
2.    Kusnin (Kes TNI)
3.    Eny Muftika Purwanti, Am.Keb

1.    Dwi Agus Priyadi
2.    Syafrudin
3.    Ali Rondi ( Purn TNI)
4.    Usman ferndi)
5.    Arif syaifudin Noor
6.    Rohmat

1.    Akhmad Toha, Am Pd. OR
2.    Baharuddin Arsyad, S.Pd.
3.    Khoirul Latif Nurmawan

1.    H. Kasmuri, S.Ag.
2.    Drs. H. Jamaluddin Malik
3.    Ahmad Mulhadi, S.Pd.I, MM

1.    Siti Sri Indasah
2.    Hj. Sri Haryati, HS, S.Pd.


KoordinatorKoordinator
Koordinator
KoordinatorKoordinator


KoordinatorKoordinatorKoordinator

Setelah Habis Periode Kepenggurusan LKMD di Tahun 2016, Maka segera di bentuk Kepenggurusan LKMD periode 2016-2021 dengan SK Petinggi No. 141.2/9/2016 tangal 27 Mei 2016, dengan Kepengurusan sbb:

                                                   SUSUNAN PENGURUS LKMD JAMBU
TAHUN 2016 – 2021

NO
KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
NAMA
KETERANGAN
1.

2.

3.

4.
Ketua I

Sekretaris I

Bendahara

Bidang-bidang
a.  Bidang Pembangunan


b.  Bidang Gotong royong,


c.   Bidang Pendidikan & Keagamaan

H. Sucahyono.
M. Islah Fauzi

H. Zainurrohman, S.H.


1.   H. Sulchan
2.   Ali Ahkyar

1.  H. Abdullah Labib
2.  H. Sulkan

1.  Ulil Albab
2. Ulil Absor